Feneg - Festival neziskových organizací

Historie oprav


Investice a opravy v roce 2016


Všem, kteří TJ v uplynulém roce věnovali finanční podporu, mnohokrát děkujeme a věříme v jejich přízeň i v následujícím roce. Rádi bychom také poděkovali Městu Český Brod a příznivcům oddílů za finanční příspěvky, díky nimž se mohly opravy a investiční akce realizovat.

Na základě přiznaných dotací na výstavbu a obnovu sportovišť proběhly následující realizace projektů:

Rekonstrukce sauny
Rekonstrukce nohejbalu a sociálního zázemí
Rekonstrukce tenisových kurtů
Investice a opravy v roce 2015


Na základě přiznaných dotací na výstavbu a obnovu sportovišť proběhly následující realizace projektů:
Investice a opravy v roce 2014


Rádi bychom poděkovali Městu Český Brod a příznivcům oddílů za finanční příspěvky, díky nimž se mohly výše zmíněné opravy a investiční akce realizovat.

Na základě přiznaných dotací z města na výstavbu a obnovu sportovišť proběhly následující realizace projektů:
Investice a opravy v roce 2013


Na základě přiznané dotace z programu Leader – MAS Pošembeří proběhla rekonstrukce atletických vrhačských sektorů.
 • rekonstrukce vrhačských sektorů: sektor pro hod oštěpem, sektor pro hod diskem a sektor pro hod koulí
 • více fotografií najdete na stránkách Atletika Český Brod

Opravy z vlastních zdrojů
 • sportovní hala: rekontrukce kancelářských prostor ve sportovní hale
 • tenis: zahájení rekontrukce sociálního zařízení
 • rekonstrukce vrhačských sektorů: sektor pro hod oštěpem, sektor pro hod diskem a sektor pro hod koulí

Na základě přiznané investiční dotace Města Český Brod
 • tenis - výstavba sociálního zařízení v areálu tenisu
 • atletika - rekonstrukce vrhačských sektorů sektor pro hod oštěpem, sektor pro hod diskem a sektor pro hod koulí

Rádi bychom poděkovali Městu Český Brod, MAS Pošembeří a příznivcům oddílů za finanční příspěvky, díky nimž se mohly výše zmíněné opravy a investiční akce realizovat.


Investice a opravy v roce 2012


Na základě přiznané dotace z programu Leader – MAS Pošembeří proběhla rekonstrukce atletických skokanských sektorů.
Opravy z vlastních zdrojů

Rádi bychom poděkovali Městu Český Brod, MAS Pošembeří a příznivcům oddílů za finanční příspěvky, díky nimž se mohly výše zmíněné opravy a investiční akce realizovat.


Opravy v roce 2011 z grantů, MAS Pošembeří a MŠMT

V roce 2011 VV TJ podal projekty na ČEZ, MěÚ Český Brod, Středočeský kraj, MAS Pošembeří, MŠMT. Ze všech dotačních titulů jsme neobdrželi dotace v plné výši, od ČEZ a Sfředočeského kraje jsme nebyli podpořeni vůbec. Na základě přiznaných dotací ve výši 5, 500 milionu Kč na výstavbu a obnovu sportovišť proběhly následující realizace projektů:

Opravy
 • nohejbal (+ nově volejbal) - oprava antukových hřišť
 • tenis - antuková hřiště 6 a 7 - výměna odvodňovacích kanálků
 • sauna - výměna dávkovacích ventilů ve sprchách
 • areál Kutilka - oprava plynovodu
 • tenis - oprava čerpadla v kanalizační jímce
 • areál Kutilka - oprava vytápění ubytovna, prostory bývalé restaurace, fotbalu

Investice
 • rekonstrukce KBD (atletický tunel u sportovní haly)

Demolice
 • demolice části objektů garáží u sportovní haly za účelem získání přístupové komunikace pro případnou stavbu nové sportovní haly

Vlastní investice
 • přetlaková sportovní hala na tenise (2 kurty) byla plně hrazena z příspěvku oddílu tenisu

U všech opravených objektů v souladu s podmínkami Výzev jsou jména donátorů transparentně zveřejněna.

Ještě jednou bychom rádi poděkovali MŠMT, MAS Pošembeří, a příznivcům oddílu tenisu za finanční příspěvky, díky nimž se mohly výše zmíněné opravy a investiční akce realizovat.

Celý přehled spolu s fotografickou dokumentací naleznete Zde.


Opravy v roce 2010 z grantů města Český Brod, MAS Pošembeří a MŠMT

Na základě rozhodnutí výkonného výboru byly granty roku 2010 zaměřeny na zlepšení podmínek pro sportovce v KBD a sportovního areálu Na Kutilce a na opravy staveb v havarijním stavu. Rozpočet plánovaných akcí pro rok 2010 byl 12,627 milionů Kč. Celkový objem žádostí na různé dotační tituly (MŠMT, kraj, ROP) byl 8,697 milionu Kč. Výše přidělených dotací celkem byla 1,947 milionu Kč. Uspěli jsme v jednom z grantů MŠMT a v grantu ROP Pošembeří. Příspěvek města Český Brod na investiční akce a opravy činil 537 470 Kč. Z vlastních zdrojů TJ přispěla částkou 510 632 Kč.

Co se vlastně opravovalo?
 • oprava sociálek a šaten oddílu atletiky ve sportovním areálu Na Kutilce
 • výměna části oken sportovní haly a kryté běžecké dráhy
 • oprava hromosvodu na sportovní hale a kryté běžecké dráze
 • oprava rozvaděče osvětlení ve sportovní hale
 • výměna topných těles v kryté běžecké dráze
 • opravy střech sportovního areálu Na Kutilce
 • oprava šaten a sprch a dalšího zázemí kryté běžecké dráhy
 • oprava terasy na tenise

Celý přehled spolu s fotografickou dokumentací naleznete Zde.


Opravy v roce 2009 z grantů MŠMT, Středočeského kraje, města Český Brod a sponzorů

Na základě rozhodnutí výkonného výboru, byly granty roku 2009 zaměřeny na výměnu páteřních rozvodů vody a topení a na celkové zlepšení podmínek pro sportovce ve sportovní hale a jejím zázemí.

 • Na MŠMT jsme žádali o grant ve výši 5 mil. Kč na rekonstrukci interiéru sportovní haly a obdrželi jsme dotaci ve výši 2,42 mil. Kč.
 • Na Středočeském kraji jsme žádali o grant 500 000 Kč na opravu rozvodů vody a vytápění a obdrželi jsme dotaci ve výši 325 000 Kč.
 • Město Český Brod nám přislíbilo příspěvek na povinnou spoluúčast na grantech ve výši 1,3 mil. Kč a tuto výši dodrželo.
 • Sponzoři přispěli na rekonstrukci interiéru sportovní haly částkou 314 000 Kč.
 • Z vlastních zdrojů TJ jsme na opravy uvolnili částku 420 000 Kč.

Ještě jednou chceme poděkovat všem institucím i jedincům za finanční podporu na rekonstrukci sportovní haly.

Celý přehled spolu s fotografickou dokumentací naleznete Zde.


Oprava střechy na Sportovní hale TJ Slavoj Český Brod v roce 2008

Sportovní hala je v provozu od roku 1975. Střecha na sportovní hale je pultová s malým sklonem. Střešní roviny jsou ze železobetonových panelů, na kterých je položena tepelná izolace z polystyrenových desek, a hydroizolační asfaltové pásy. Okraje střechy při štítových atikách a podélné žlaby na odvod dešťové vody byly oplechované. Během posledních let nestačily opravy trvale zabránit zatékání vody do haly a do přístavku plynové kotelny. Asfaltová krytina trpěla vlivem vyšších teplot, zvláště na jižní polovině střechy haly, a asfaltové pásy se během let nasouvaly do žlabů a bránily řádnému odtoku dešťové vody. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto provést kompletní opravu střechy sportovní haly. Po technických a ekonomických úvahách, jak střechu opravit, se ukázala jako nejvýhodnější technologie nástřiku tvrdou polyuretanovou pěnou. Nejprve byla provedena demontáž střešní hromosvodové sítě a opraveno oplechování, poté následovalo vyspravení a přilepení poškozených polystyrenových tepelně izolačních desek a starého hydroizolačního povlaku, aby plnil funkci pojistné krytiny. Potom byl proveden nástřik střešní roviny tvrdou polyuretanovou pěnou v minimální tlouštce 30 mm na původní asfaltovou krytinu i s přechodem do svislých ploch atik, a nanesena ochranná silikonová vrstva proti vlivu ultrafialového záření se zásypem drcenou břidlicí a uzavíracím silikonovým UV nátěrem. Poslední operací byla zpětná montáž střešní hromosvodné sítě. Technologií plošného nástřiku vznikl bezesparý vodotěsný povlak a zároveň přídavná tepelně izolační vrstva. Údržba střechy spočívá v obnově ochranného nástřiku asi po deseti letech. Více fotografií naleznete v naší Fotogalerii.
Celý článek


Rekonstrukce ústředního vytápění Sportovní haly

Původní plynová kotelna, vytápějící komplex sportovní haly TJ Slavoj Český Brod v Komenského ulici byla vybudována v roce 1975. Zdrojem tepla pro sportovní halu s přistavěnými trakty šaten a umýváren a kryté běžecké dráhy - atletického tunelu - byly dva ocelové svařované kotle o celkovém výkonu 300 kW, vybavené hořáky na spalování zemního plynu a regulační automatikou, která nesplňovala současné požadavky na spolehlivý a ekonomický provoz. Spolu s překročením fyzické a ekonomické životnosti kotlů a dalšího zařízení se nepříznivě projevovala nutnost manuálního ovládání topných rozvodů a otopných zařízení. Neustálý růst ceny zemního plynu působil nepřiměřeně rychlý růst provozních nákladů. Nedostatečná regulační pružnost topného systému i zařízení pro ohřev teplé užitkové vody se uplatňovala stále výrazněji, a to nejen v zimním období, ale i mimo topnou sezónu. Kromě toho se v posledních letech projevovaly i poruchy na plechových topných tělesech v důsledku pokročilé koroze. Proto se celková rekonstrukce vytápěcího systému nedala již dále odkládat. Na začátku minulého roku TJ Slavoj podala žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a z programu 233510 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovních organizací“ dostala na rok 2008 investiční dotaci 1 505 000 Kč (62 % nákladů plánované rekonstrukce vytápění sportovní haly). Tato dotace ze státního rozpočtu ČR umožnila po doplnění vlastního podílu 938 665 Kč (38 %) realizovat s dodržením termínu 30. října 2008 první etapu prací - podstatnou část rekonstrukce vytápěcího systému objektů sportovní haly. Více fotografií naleznete v naší Fotogalerii.
Celý článek


Modernizace vytápění na turistické chatě ve Strážném

Po dohodě s nájemcem objektu byla v podzimních měsících roku 2008 provedena modernizace vytápění chaty. Dosavadní způsob vytápění pomocí akumulačních kamen byl ekonomicky velmi nákladný. Úprava vytápění spočívá ve výstavbě krbových kamen ve společenské místnosti, rozvodů teplého vzduchu a přizpůsobení komínového tělesa. Náklady činily cca 140 000,- Kč a hradil je nájemce objektu. Náklady jsou odepisovány dle nájemní smlouvy. Fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


Oprava škod po vichřici na turistické chatě ve Strážném

Loni koncem zimy - 2. března 2008 - strhla vichřice Emma polovinu plechové krytiny na horské chatě TJ Slavoj ve Strážném v Krkonoších. Celková škoda byla ve výši téměř 100 tisíc korun a nevztahovala se na ně pojistka. Bylo nutné okamžitě provést provizorní zakrytí novou dehtovou lepenkou, opravit škody v interiéru chaty, a před příchodem zimy položit novou krytinu z pozinkovaného plechu s nátěrem. Práce byly prováděny bez přerušení provozu chaty. Pro TJ Slavoj to byly neplánované výdaje. Fotografie naleznete v naší Fotogalerii.


Rekonstrukce sociálních zařízení a sprch ve Sportovní hale

Koncem roku 2006 byla zahájena průběžná rekonstrukce sociálních zařízení a sprch ve sportovní hale a kryté běžecké dráze. Nejprve byla provedena oprava pánských WC ve sportovní hale. Náklady na tuto opravu činily 120 000 Kč a byly hrazeny ze zdrojů TJ. V roce 2008 pak byla provedena oprava pánských i dámských WC v atletickém tunelu a obou sprch mezi kabinami ve sportovní hale. Prostředky na tyto opravy byly získány z rozpočtu MŠMT ČR a kofinancovány ze zdrojů TJ. Celkové náklady činily zhruba 300 000 Kč.