ASPVAtletikaBasketbalNohejbalSálová kopanáTenisTriatlonTuristikaVolejbalVšeobecný rekreační sport
TJ SlavojČeský Brod
Nejlepší místo pro sport a aktivní odpočinek
Facebook   Instagram

Aktuality

Tenis ve Slavoji v zimě nezamrzá

Tenis ve Slavoji v zimě nezamrzá

19.12.2022


Zima v tenisovém oddílu TJ Slavoj Český Brod není období „zimního spánku“, tréninky pokračují v hale.

Podzim a zima je v mnoha sportech období přestávek v závodních aktivitách a časem na kondiční přípravu, někteří tvorové se na zimu ukládají i ke spánku. V tenisu je přestávka mezi letní a zimní turnajovou sezónou v říjnu a v listopadu, ale žádný zimní spánek se v této době na tenisových dvorcích nekoná. Naopak, tenisté se připravují na zimní turnaje. Letos se podařilo v říjnu uspořádat kromě standardních tréninkových aktivit i víkendová soustředění (sobotní týmové sparingy), které pokračovaly i po postavení přetlakové haly v listopadu. Celkem se na osmi sparingových akcích vystřídalo 25 domácích a „přespolních“ hráček a hráčů. V minulém článku na toto téma (Českobrodský zpravodaj září 2022) jsme psali o tom, že „komu se nelení, tomu se lesknou medaile“. Umístění našich závodních hráčů v žebříčcích Českého tenisového svazu potvrzuje, že se tenistům nelenilo, a kromě medailí si vybojovali i výrazný meziroční posun v umístění. Přehled umístění našich 32 závodních hráček a hráčů je v tabulce na vedlejší stránce. Někteří z nich již významně bodují i ve vyšší věkové kategorii. I přes intenzivní kondiční aktivity, sparingy a začínající turnaje si tenisté našli čas na výzdobu klubovny. I bez komentáře byste určitě poznali, jaký oddíl se chystá na vánoční večírek. Stačí se pozorně podívat na ozdoby na stromečku. Kdybychom se do Nového roku neviděli, tak Vám, čtenářům Českobrodského zpravodaje, přejeme do roku 2023 mnoho zdraví, štěstí a radosti. Další informace o činnosti našeho oddílu naleznete www.tenis-cbrod.cz, na Facebooku a na Instagramu tenis_cesky.brod.

Ivan Chmelík, TJ Slavoj Český Brod
Foto: Ivan Chmelík, Martin Vlasák.Zobrazit víc
VZNIK SJEDNOCENÉ TĚLOVÝCHOVY V ČESKÉM BRODĚ PO ROCE 1945

VZNIK SJEDNOCENÉ TĚLOVÝCHOVY V ČESKÉM BRODĚ PO ROCE 1945

21.11.2022Po osvobození v roce 1945 se všichni sportovci a tělocvikáři pustili s obrovským nadšením do sjednocení tělovýchovy do jednoho spolku, a pro většinu bylo úplnou samozřejmostí, že to bude pod praporem sokolským.

Již 16. dubna 1946 svolává místní MNV pod vedením předsedy MNV Jaromíra Klenky a tajemníka MNV Jaroslava Rudolfa do restaurace U Ševčíků plenární schůzi s jediným bodem programu – sjednocení tělovýchovy. Byly pozvány následující spolky, školy a organizace:

Sbor dobrovolných hasičů
Aeroklub
Autoklub
Svaz brannosti
Turisté
Junák
Tělocvičná jednota Sokol
Orel
F.P.T. (Federace proletářské tělovýchovy)
DTJ
O.R.O.
Svaz české mládeže
S.K.Český Brod
Místní rada odborů
Čs. strana národně socialistická
Čs. strana sociálně demokratická
Čs. strana lidová
Komunistická strana Československá
Státní reálné gymnasium
Měšťanská škola chlapecká
Měšťanská škola dívčí
Obecná škola chlapecká
Obecná škola dívčí
Rodinná škola
Hospodyňská škola

Jednotlivé spolky na zasedání nominovaly své zástupce, za zmínku stojí názor profesorského sboru a ředitelství reálného gymnasia, které na zasedání zastupoval Gustav Šorm: „… pokládá se za naprosto samozřejmé, že o sjednocení tělesné výchovy jakožto problému ryze odborném a nesmírně závažném, budou jednat a rozhodovat pouze ti nejlepší tělovýchovní odborníci, že budovaná organizace bude celonárodní, že bude ušetřena jakýchkoliv vlivů a zásahů stranicko-politických, že se bude opírat o věčně živý a geniální program Tyršův, že bude tvořena v demokratickém duchu a v duchu sociálního pokroku. Jedině tak splní nově vznikající organizace svůj dalekosáhlý význam v našem národě a státě“.

Bohužel k tomu nedošlo, nadšení opadlo, nastalo znovu úplné roztříštění a izolování jednotlivých sportovních a tělocvičných spolků.

Další aktivity v tomto směru se datují až po únoru 1948.
V historických pramenech lze hlavně vyčíst aktivitu SOKOLA, který byl hlavním organizátorem sjednocení sportovních klubů pod jednu organizaci.

Již 6.3.1948 se koná ustavující schůze akčního výboru tělocvičné jednoty Sokol, kterou svolal II. místostarosta Sokola Jindřich Třeštík. Ve zprávě o činnosti akčního výboru je mimo jiné uvedeno: „Změnou politických poměrů po únoru 1948 byly vyvolány v činnost Akční výbory, které byly provoláním Akčního výboru československé obce sokolské a uvedeny v činnost i v sokolských jednotách“.

Jejich členové nebyli voleni, ale ustaveni ze zkušených sokolských činovníků. Bratr Třeštík oznámil následující jména členů akčního výboru. Byli to tito bratři a sestry: Vladimír Junek, Jaromír Klenka, Rudolf Říha, Jaroslav Rollo, Jaroslav Petrásek, Marie Bakulová a Anna Koulová. Předsedou byl zvolen Jaromír Klenka a zapisovatelem Jaroslav Rollo.

Úkolem akčního výboru bylo provést „očistu“ v řadách sokolských. Pouze v jednom případě byl akční výbor nucen odvolat I. místostarostku jednoty sestru Annu Pařezovou, poněvadž byla zbavena funkce člena Místního národního výboru (stavěla se proti duchu lidově demokratické republiky). Po stránce sokolské nebylo proti jmenované námitek, naopak její činnost byla označena za vzornou. Tím byla očistná akce v naší jednotě ukončena.
Rozhodnutí akčního výboru o jejím odvolání nebylo jednoznačné o čemž právě svědčí zápis z tohoto jednání. 8. března 1948 akční výbor na svém zasedání odvolává Annu Pařezovou z funkce a ostatním činovníkům TJ Sokol vyslovuje plnou důvěru.

V odvolacím dopise Anně Pařezové se uvádí: „Vaše odvolání je na základě rozhodnutí Místního akčního výboru NF.“

Dalším úkolem akčního výboru bylo sjednotit tělesnou výchovu a připravit XI. všesokolský slet. Z toho důvodu byli někteří dosavadní členové akčního výboru svého členství zproštěni a akční výbor doplněn a rozšířen o odborné činovníky tělocvičné i správní.

Je zajímavé, jak se zpráva o činnosti v některých pasážích liší od zápisu z jednání akčního výboru konaného dne 6.3.1948. V zápise se objevuje věta, která ve zprávě nebyla a která se do zápisu dodatečně doplnila: „bratr předseda přečetl dopis Okresního akčního výboru v Českém Brodě, kterým se nařizuje naší jednotě vykonání všech předběžných příprav pro sloučení všech tělovýchovných spolků v Sokole.“

Dne 29. března 1948 se koná další zasedání akčního výboru Sokola, na které byli pozváni zástupci Místního akčního výboru NF a zástupci tělocvičných spolků a korporací, které budou sloučeny v Sokole. Jednání se zúčastnili za NF František Smrčka, za SK Český Brod br. Fr. Procházka a br. Lad. Šimáně, za DTJ p. Fenyk.
Na programu byla příprava manifestačního projevu k sjednocení tělesné výchovy, který by měli vyslechnout pozvaní dne 31. března v sokolovně ve večerních hodinách.

Na dalším jednání AV Sokola dne 30.března 1948 byl AV doplněn o další
členy a pro následující období bude pracovat následovně:
Jaromír Klenka – předseda
Jaroslav Rollo – jednatel a zapisovatel
Dr. Antonín Černý – komise právní
František Prokop – komise hospodářská a finanční
Rudolf Říha a Marie Přerovská – komise technická
Gustav Šorm – komise organizační a vedoucí dorostu
Zdeňka Žaludová – vedoucí dorostenek
František Fenyk – za DTJ
stav. František Procházka – za SK. Český Brod
Jaroslav Čermák – za Klub turistů
Ladislav Novák – svaz české mládeže (junák)
Hlavním úkolem rozšířeného AV sokola je příprava XI. Všesokolského sletu a sjednocení tělovýchovy.

31.března 1948 se koná další společná schůze AV Sokola se zástupci tělocvičných spolků a korporací, na které dostali zástupci jednotlivých spolků, kteří byli delegováni do AV, úkol – připravit hladké převedení spolků do Sokola z hlediska právních, finančních, hospodářských, technických a organizačních záležitostí. Zároveň bylo doporučeno, aby i ostatní spolky a korporace si uspořádaly svoje finanční záležitosti a připravily seznamy členstva a inventáře.
Jako první tělocvičný spolek, který oznámil vstup do Sokola ústy svých zástupců (Fenyk, Dostál, Ota Bureš, Vašáková, Boháčková) byl DTJ.

12.dubna 1948 – akční výbor Sokola se zástupci SK Tuchoraz (Michal Volkov), Svaz české mládeže (p. Šafařík) a DTJ (p. Fenyk a Dostál).
Poprvé se objevuje informace, že br. Lehovec nabízí jednotě Sokol prodat svůj pozemek LTC za 60.000,- Kč.

3 května 1948 – AV Sokola se zástupcem SK Český Brod (stav. Procházka) o začlenění do Sokola. SK Český Brod má několik odborů – kuželkáři, kteří hrají ve Sportce na soukromém pozemku restauratéra p. Tučka, cyklisté, lehkoatletický odbor, ping – pong, hokejový odbor. Většina členů SK Český Brod jsou i členové TJ Sokol.
Za LTC doporučuje Dr. Kohoutek využít nabídku br. Lehovce na odprodej pozemku kvůli budoucím právním záležitostem souvisejících s pronájmem.

20 května 1948 – výzva AV sokola všem zbývajícím spolkům k ukončení převodu do TJ Sokol.

31 května 1948 – závěrečná schůze AV Sokola – podle jednatele správního výboru br. Šubrta odevzdali zástupci jednotlivých sportovních klubů členské přihlášky. Předseda AV br. Jar. Klenka zrekapituloval činnost akčního výboru, očistu v řadách sokolských. Dalším splněným úkolem rozšířeného AV bylo sjednocení tělovýchovy do TJ Sokol, i tento úkol byl splněn.
Matrikář TJ Sokol informuje, že se novými členy TJ Sokol stali: 35 příslušníků bývalé DTJ, 90 z SK Český Brod, 35 z SK Tuchoraz, 30 z SK Liblice, 3 z SK Štolmíř, 4 z Klubu čsl. Turistů, 12 z klubu kuželkářů – tím stoupl počet členů TJ Sokol na 1.150 členů.
Předseda AV Sokola zkonstatoval, že činnost AV splnila svůj úkol a tím jeho práce končí. Administrativu spojenou s převodem již zajistí správní výbor TJ Sokol.

Rok 1949 – všechny sportovní oddíly v našem městě byly sjednoceny pod společným názvem: Sokol Český Brod

Rok 1951 – nový název Sokol HD Český Brod

Rok 1952 – opět změna názvu – Sokol STS Český Brod

Rok 1953 – v tomto roce dochází k zakládání dobrovolných sportovních organizací (DSO). Na schůzi zástupců všech oddílů našeho klubu je rozhodnuto zapojit českobrodskou tělovýchovu a sport do DSO – TJ Slavoj Český Brod.
Tento název trvá dosud, jen po roce 1989 ve formě občanského sdružení přidává za svůj název zkratku o.s. dle zákona č. 83/1990 a od roku 2015 zapsaného spolku ji mění na z.s dle zák. č. 89/2012.
Prvním předsedou nové TJ byl zvolen Václav Novák a v této funkci setrval až do roku 1970.

Pavel Sobíšek

Snažíme se doplnit historii TJ Slavoj Český Brod. V následujících letech funkci předsedy zastávali:
XX – XX Ing. Zdeněk Pačes
XY – 15.4.2010 Ing.arch. Václav Misterka
15.4. 2010 – doposud Mgr. Pavel Janík
Prosíme všechny čtenáře, bývalé i současné členy a pamětníky, aby nám pomohli doplnit funkční období našich předsedů a cokoliv, co se týká minulosti a vzniku TJ Slavoj. Budeme vděční i za dobové fotografie. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím sociálních sítí facebook a instagram nebo emailem: info@tjslavojcb.cz.

Historie TJ Slavoj Český Brod je pravidelně aktualizována ve výročních zprávách, které jsou od roku 2009 k dispozici na www.tjslavojcb.cz v kategorii dokumenty.
Zobrazit víc
Úspěchy nohejbalistek na mistrovstvích republiky

Úspěchy nohejbalistek na mistrovstvích republiky

1.11.2022Na MČR v singlu žen nás reprezentovaly tradičně Lucie Bálková a Lenka Cibulková. V Semčicích u Mladé Boleslavi se sešly 21. 8. 2022 nejlepší singlistky včetně již pětinásobné mistryně Fojtíkové z pražských Čakovic. Po mnoha vyrovnaných zápasech došlo konečně na semifinále, kam se probojovaly obě naše hráčky. Zatímco Bálková prohrála s favoritkou Fojtíkovou, Cibulková se do finále přes Zachovou ze Santošky Praha dostala. Zachové pak nestačily síly ani na Bálkovou, která nad ní vyhrála a došla si tak pro bronzovou medaili. Cibulková se snažila ve finále čelit favoritce Fojtíkové, ale nakonec na ni zbyla stříbrná medaile. Je to vlastně nádherný úspěch. Naše hráčky obsadily místa hned za obhajující šampionkou!
  1. TJ AVIA Čakovice – Fojtíková Aneta
  2. TJ SLAVOJ Český Brod - Cibulková Lenka
  3. TJ SLAVOJ Český Brod - Bálková Lucie

Na MČR dvojic 17. 9. 2022 v Hodkovicích nad Mohelkou se sešlo 14 týmů z devíti oddílů. Čtrnáct dvojic vytvořilo čtyři skupiny, z nichž postupovali vítězové rovnou do čtvrtfinále a další dva týmy do vloženého osmifinále. Ve čtvrtfinále pak Český Brod C (Sýkorová, D. Blažková, A. Blažková) nestačil na Čelákovice A a Český Brod B (Bálková, Möglichová, Chuchlová) podlehl Čakovicím A. Do semifinále se dostal jen Český Brod A (Cibulková L., Poláková, Červenková) výhrou nad Santoškou A. Do finále se už naše hráčky ale nedostaly. Tam pak Čakovice porazily Start a Český Brod vybojoval krásné třetí místo nad Čelákovicemi.
  1. TJ AVIA Čakovice „A“
  2. Sportovní klub Start Praha „A“
  3. TJ SLAVOJ Český Brod „A“ (Cibulková L., Poláková, Červenková)

V neděli 18. 9. 2022 následovalo hned MČR. Jedenáct trojkových sestav vytvořilo dvě skupiny, ze kterých postoupily první čtyři umístěné do čtvrtfinále, kde bohužel 2 naše týmy skončily. Český Brod A (Bálková, Chuchlová, Möglichová, Kozáková) podlehl v oddílovém derby svému „béčku“ (L. Cibulková, Červenková, Sýkorová, A. Cibulková) a Santoška porazila Český Brod C (Poláková, A. Blažková, D. Blažková). Semifinálový neúspěch se Santoškou naše postupující „béčko“ ale nerozhodil a hráčky vybojovaly nad čakovickými bronzovou medaili. Do finále se probojovaly pražské sestavy Santoška a Start, který nakonec vyhrál ve třetím setu zlato.
  1. Sportovní klub Start Praha
  2. DTJ Santoška
  3. TJ SLAVOJ Český Brod „B“ (Cibulková L., Červenková, Sýkorová, Cibulková A.)

V příštích dnech přidá ženský tým ještě jednu medaili z dlouhodobé soutěže, protože 8. října se utká o titul mistra 1. ligy žen 2022 v superfinále se Santoškou Praha.

Nohejbal ČB, Lenka Cibulková
Zobrazit víc
TJ Slavoj bojuje s cenami energií

TJ Slavoj bojuje s cenami energií

7.10.2022Energetická krize nás postihla před rokem, kdy vyhlásila krach společnost Bohemia Energy, jejímž prostřednictvím jsme nakupovali plyn i elektřinu na burze. Mnoho let jsme díky spekulaci na trhu nakupovali vždy dopředu za výhodné ceny. Znamenalo to skokové zvýšení nákladů na všechna sportoviště, a to jsme netušili, co nás v této oblasti ještě čeká. Máme za sebou roční maraton, se kterým nikdo z nás neměl dosud žádné zkušenosti. Cílovou páskou jsme zatím neproběhli, ale naučili jsme se šetřit.

Vždy jsme využívali naše sportoviště efektivně, neplýtvali ničím, natož energiemi. Minulá zima nám ukázala drobné rezervy, kde se dá ještě zabrat a kde ušetřit. Ve sportovní hale a zázemí jsme vyměnili zářivky za úsporné osvětlení. Původní jsou jen v kryté běžecké dráze, kde výměna nebude snadná. Díky nízkým stropům je třeba vyřešit i ochranu světelných nosičů. Jednotlivé sportovní prostory jsme naplnili školní výukou a tréninkovými jednotkami s ohledem na vytápění a snížili jsme teplotu ve všech prostorách.

Hledáme vhodné technologie a možnosti jejich financování pro alternativní zdroje energie a další snížení energetických nákladů našich krytých sportovišť. Jednáme s odbornými firmami o solární energii a dalších řešeních. Podali jsme žádost o dotaci na zateplení sportovní haly a kryté běžecké dráhy, která již prošla několika koly hodnocení a zdá se, že uspějeme. Pro realizaci máme hotové i výběrové řízení na dodavatele a podepsanou smlouvu o dílo.

Největší starosti nám dělá tenisová nafukovací hala, jejíž energetická a tím i ekonomická náročnost je značná. Máme několik variant, při kterých budeme halu stavět, či nestavět a v krizových variantách ji budeme předčasně bourat. Zamýšlíme se nad nutnými investicemi do zázemí tenisového areálu.

Oslovujeme rodiče dětí, sponzory, reklamní partnery a snažíme se s jejich pomocí ustát tuto velmi náročnou situaci. Pro letošní rok jsme získali dotační prostředky od Města Český Brod na provoz a činnost, nejdůležitější sportovní akce a na nutné opravy pro tenisový areál.

Národní sportovní agentura nám poskytla dotaci Můj Klub 2022 na sportovní činnost a nyní čekáme, zda obdržíme alespoň část z dotačních prostředků agentury na energie. Počet přijatých žádostí v souhrnu více než dvojnásobně překročil alokaci výzvy, ale očekáváme, že bychom mohli dostat zhruba čtvrtinu předpokládaného nárůstu cen energií. Museli jsme pro letošní rok podruhé zdražit cenu za hodinu pronájmu sportovišť a zvednout členské příspěvky na provoz tělovýchovných zařízení.

Přijali jsme tolik opatření, jako nikdy před tím a hledáme nové možnosti. Věříme, že to zvládneme a budeme moci i nadále poskytovat svým členům, školám, ostatním sportovním subjektům a veřejnosti stejně kvalitní zázemí sportovišť a služeb, jako dosud.

Text i Foto Jan Hanzal


Zobrazit víc
Tenisové léto v TJ Slavoj Český Brod

Tenisové léto v TJ Slavoj Český Brod

19.9.2022Léto v tenisovém oddílu TJ Slavoj Český Brod bylo bohaté na sportovní akce zejména dětí a mládeže i na medaile závodních hráčů všech věkových kategorií.


V mnoha sportovních kroužcích jsou prázdniny klidnějším obdobím a děti se věnují individuálním prázdninovým aktivitám. V tenisu je to skoro opačně, léto je obdobím turnajů a intenzivní sportovní přípravy na zimu. Platí zde upravené přísloví: „Komu se nelení, tomu se lesknou medaile“. Dětem a mládeži se skutečně nelenilo. Pro děti od nejmladších tenistů až po dorostence byly uspořádány příměstské tábory, kterých se v pěti týdenních turnusech zúčastnilo více než 70 dětí. Pro zájemce o intenzivnější tenisovou přípravu byl uspořádán již tradiční tenisový tábor ve Vodňanech (viz titulní obrázek), kde si 25 převážně závodních tenistů a tenistek zlepšovalo svojí kondici a tenisové dovednosti. A s tím leskem medailí to dopadlo v porovnání s minulým rokem ještě lépe. Naše družstva (dospělí, dorost, starší i mladší žáci) si v mistrovských soutěžích udržela své pozice ve skupinách a družstvo A dospělých dokonce vyhrálo svoji skupinu a postoupilo do 1. ligy! Podobnou třešničkou na pomyslném dortu úspěchů jednotlivců je vítězství Markéty Slivové se spoluhráčkou Veronikou Kulhavou ve čtyřhře na Mistrovství ČR mužů a žen v Ostravě 2022 nebo druhé místo Matyáše Homoly na oblastních přeborech mladších žáků. Výčet dalších medailových úspěchů našich tenistů by zaplnil celou stránku, a tak zveme zájemce o další informace na http://www.tenis-cbrod.cz/ a na Instagram tenis_cesky.brod.Ivan Chmelík, TJ Slavoj Český Brod
Foto: Lukáš Malát; MČR v tenise, Lukáš Březina (https://mcr.cztenis.cz).


Zobrazit víc
Atletika o prázdninách

Atletika o prázdninách

8.9.2022Příměstský tábor
Druhý srpnový týden uspořádal náš oddíl příměstský tábor v areálu Kutilka. Děti strávily jeden den v Mirakulu, jeden den na výletě v Dolánkách a zbylé tři dny na atletickém hřišti. Kromě běžných tréninků se ze hřiště ozývalo: Pojď! Zaber! Skvělý! To zvládneš! Neboť probíhaly olympijské hry. V letošním roce v disciplínách: štafeta, hod raketkou, slack line, discgolf, jízda na bobech, stopovačka, azimuty, fotbal, vybíjená, vodní bitva.


Soustředění
Říká se, že prázdniny jsou dobou lenošení, to ovšem určitě neplatí pro šedesát atletů, kteří vyrazili na soustředění do Hostinného. Všichni atleti prošli atletickým vícebojem, dorostenci a junioři pokořili desetiboj, juniorky, dorostenky a starší žákyně sedmiboj a mladší žactvo a přípravka pětiboj. Téma letošního soustředění bylo mistrovství světa. Týmy z Kolumbie, Francie, Chile, Thajska a Holandska soutěžily v discgolfu, běhu do vrchu, bungee runningu, lakrosu, florbalu, veslování, lukostřelbě a lezení. Mistrovství světa letos vyhrálo Chile. Dny byly jako obvykle nabité atletickými tréninky a ve volných chvílích jsme vyzkoušeli i slack line, fotbal, brusle, tenis, paddleboard a samozřejmě jsme se koupali. Podtrženo, sečteno na soustředění jsme kvalitně potrénovali, dobře zrelaxovali a užili si spoustu zábavy.


Tréninky a závody
Žactvo, dorost a dospělí kromě soustředění plnili celé prázdniny své individuální tréninkové plány a scházeli se na společný trénink každou středu. Koncem prázdnin začaly opět soutěže družstev a budou následovat finále družstev jednotlivých kategorií a mistrovství republiky. Září a říjen jsou tedy nabité závody, držte nám palce.


Za oddíl atletiky Jana Machorková
Foto: David Machorek

atletikaceskybrod@seznam.cz
https://www.atletikacb.cz/
https://www.instagram.com/atletikaceskybrod/
https://m.facebook.com/atletikaceskybrod


Zobrazit víc
Letní dění v TJ Slavoj Český Brod

Letní dění v TJ Slavoj Český Brod

31.8.2022V období letních prázdnin dochází ve většině našich oddílů k utlumení sportovních aktivit, a to jak tréninkového, tak i soutěžního charakteru. Toto období využíváme zejména pro generální úklid, drobné opravy a revizní prohlídky na našich sportovištích. Zaměřujeme se i na plánování našeho budoucího rozvoje, kalkulace a budoucí vize. Intenzivně řešíme dopady nárustů cen energií, jak z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.Červenec byl pro většinu našich členů spíše odpočinkovým měsícem, ve kterém se věnovaly dovoleným a regeneraci. Oddíl tenisu pořádal v tomto období pro své hráče soustředění ve Vodňanech. Měsíc srpen už patří soustředěním a příměstským sportovním táborům všech ostatních oddílů. Basketbalisté mají své soustředění jako každý rok v Jičíně, ženy a dorostenky čeká týden intenzivní přípravy v naší sportovní hale. Atletický oddíl se chystá jako každý rok na soustředění do Hostinného a příměstské tábory probíhají i na atletickém stadionu Kutilka, kde po celé léto mají soustředění a příměstské tábory i jiné sportovní a volnočasové organizace. Nohejbalisté se také již tradičně rozjeli na soustředění v Krušných horách, kde se děti připravují na Mistrovství ČR. Léto je však i časem pro individuální přípravu, využívají ji především tenisté, nebo například pravidelně každou středu dorostenci z atletického oddílu.Českobrodský basketbalový odchovanec Pavel Benák, vítěz extraligy juniorů s týmem GBA Sojky Pelhřimov, se v letních měsících intenzivně připravuje v naší sportovní hale již druhým rokem. Tentokrát ho čeká letní příprava se Slavií Praha, která hraje nejvyšší mužskou soutěž. Pokud v této přípravě uspěje, může získat angažmá v tomto klubu. Pro Pavla je to obrovská příležitost v jeho hráčské kariéře, jsme rádi, že u toho můžeme být.


Text Jan Hanzal
Foto archiv TJ Slavoj Český Brod


Zobrazit víc
Jarda Petrásek

Jarda Petrásek

5.8.2022Bohužel jsou zprávy, které nerespektují prázdninový čas a místo radosti přináší smutek, a na které nejsme nikdy dost připraveni.


Mezi ně patří i zpráva o úmrtí Jaroslava Petráska st., mezi přáteli Jarda - lipka, Petraša…


Zařadil se k dalším slavojáckým legendám, ke kterým už nebudeme moci zaskočit na kus řeči.


Rodina dala přednost rozloučení v rodinném kruhu. Díky všem zážitkům i prožitkům s Jardou, se s ním všichni baskeťáci, vodáci, bridžisti, studenti i kolegové ze školy, přátelé filatelisté a další slavojáci, kteří, aniž by třeba tušili, užívají haly a další sportoviště, k nimž dělal projektové dokumentace a se studenty při praxích i stavěl, můžeme rozloučit tichou vzpomínkou a připomenutím osobních historek s ním.


Zkusme se tedy při čtení tohoto vzpomínání zastavit a „tu jednu“ vzpomínku na chvíli s Jardou si připomenout. My vodáci si zabroukáme i nějakou píseň z pověstných „Zpěvníků pro vodáky“.


Odešel z našeho života opravdový bard, ale v myslích zůstává dál, protože je na co navazovat.


Jardo, tak Ahóóój…


Zobrazit víc
Českobrodský basketbal oslavil 90 let

Českobrodský basketbal oslavil 90 let

10.6.2022V sobotu 4. června patřila celý den českobrodská hala basketbalu. Tento den si místní klub připomněl 90 let od založení basketbalu v našem městě. Všechny aktivní týmy od nejmenších po nejstarší změřily síly se svými soupeři a s jednou výjimkou se jim podařilo zvítězit. Ale o výsledky tentokrát v přátelských utkáních ani tak nešlo, neboť hlavním cílem bylo připomenout si bohatou historii tohoto sportu v Českém Brodě.


Jak už jsme vás na stránkách zpravodaje informovali, basketbal přinesl na zdejší gymnázium pan Karel Hala, který zde vyučoval. V roce 1932 se ministerským dekretem dostal basketbal i do školních osnov. Hrát se začínalo na dnes již zaniklém škvárovém hřišti u místní sokolovny. V Brodě si basketbal zahráli i takové osobnosti jako Otakar Brousek starší či Radovan Lukavský. Od těch dob až do současnosti se basketbal hraje v našem městě nepřetržitě. Velkým pokrokem byla v polovině sedmdesátých let výstavba sportovní haly, kdy basketbalisté dostali pro svůj sport i odpovídající zázemí.


Kvalitativní proměnou pak prochází sportovní hala v posledním desetiletí. Proto se vedle sportovních úspěchů vzpomínalo i na obětavou práci při zajištění podmínek pro sportování malých i velkých sportovců. Mezi oceněnými osobnostmi nechyběl ani pan Jiří Růžička, československý olympionik a trenér, který na závěr své bohaté kariéry působil u družstva mužů. Také jeho přičiněním se chlapci v letošním roce probojovali na závěrečný turnaj Final 4 Středočeské basketbalové ligy.


Vítězným zápasem mužů s celkem Vyšehradu basketbalové oslavy skončily. Před ním však v dramatické koncovce o jediný bod porazily českobrodské ženy dorostenecký extraligový tým Basketu Slovanka a též proběhla soutěž ve smečování. Avšak vrcholem celých oslav byly v dopoledních a brzkých odpoledních hodinách zápasy mládežnických družstev, kdy rodiče a další fanoušci utvořili báječnou atmosféru. Postupně své zápasy odehrály děvčata kategorie U12 s Mladou Boleslaví, chlapci U12 s Nymburkem, chlapci U14 s Kolínem a chlapci U17 také s Kolínem.Po jednotlivých zápasech byli vyhlášeni hráčky a hráči, kteří za poslední sezónu ve svých družstvech zaznamenali největší zlepšení. Vítězi se stali v kategorii mladších minižáků Matouš Dvořák, v kategorii mladších minižákyň Anežka Chaloupková, v kategorii nejstarších minižáků Michal Mašín, starších žákyň Jana Havránková a kadetů Bruno Chvalkovský. Avšak poděkování patří i všem ostatním hráčům, trenérů, rodičům a příznivcům nejen za důstojné oslavy výročí ale též za pokračování tohoto krásného sportu v Českém Brodě.


Za BK Slavoj Český Brod Jakub Nekolný


Zobrazit víc
Květen a červen – měsíce, kdy se atlet nezastaví

Květen a červen – měsíce, kdy se atlet nezastaví

8.6.2022Květen a červen znamená pro atlety hlavní část letní sezóny. Jsou to měsíce, kdy je náš oddíl pravidelně na třech závodech týdně. Konala se krajská kola soutěže družstev a krajské přebory jednotlivců, závody rodičů s dětmi i Mistrovství ČR ve vícebojích. Nejdůležitějším závodem družstev pro náš oddíl bylo jistě 2. kolo družstev mužů a žen, které se konalo 29. 5. u nás v Českém Brodě na Kutilce. Závodníci soutěžili v disciplínách: 100 a 110 m překážek, běh na 100 m, běh na 200 m, 800 m, 3000 m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, hod diskem a hod oštěpem. Na závod se sjeli závodníci z ASK Dipoli, TJ Sokol Kolín, SKP Olympia Kutná Hora, Sokol Roztoky u Prahy, TJ Slavoj Český Brod, TJ Kavalier Sázava, Atletika Líbeznice, TJ Neratovice a STŘELA Žebrák.


Na domácí půdě si pěkný osobák vytvořil Aleš Hovorka v běhu na 400 metrů (55,01 s), Matěj Kvasnička v hodu diskem hodil krásných 32,18 m. Ve vysokém překonala výšku 152 cm Lea Kulhavy a také Matěj Peffek má ve stejné disciplíně nový osobní rekord 175 cm.


Jako nejdůležitější závod jednotlivců bychom uvedli Mistrovství České republiky staršího žactva ve vícebojích, které se konalo 4. – 5. června v Pražském Edenu. Náš oddíl reprezentoval Matěj Peffek, který ve dvou dnech získal 4954 bodů a tím 6. místo. 💪 Matějovi i nadále držte palce, jelikož byl Středočeským krajem vybrán na X. hry letní olympiády dětí a mládeže, které se konají 26. 6. – 30. 6. v Olomouci.
Děkujeme všem trenérům, rozhodčím, rodičům a atletům, že rozvíjí královnu sportu u nás v Českém Brodě.


Za oddíl atletiky TJ Slavoj Český Brod, Jana Machorková,
foto David Machorek


Zobrazit víc


< předchozí123456789další >
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.
OK